Celebration

Archbishop of York at Holy Trinity School Barnsley Youth Trust Awards Ceremony
Ref:
Date:
07/07/15
Location:
Holy Trinity School Barnsley
Photographer:
Ian Shires

Celebration

Archbishop of York at Holy Trinity School Barnsley Youth Trust Awards Ceremony
Ref:
Date:
07/07/15
Location:
Holy Trinity School Barnsley
Photographer:
Ian Shires